Sökning: "Substitutionsbehandling debatt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Substitutionsbehandling debatt.

 1. 1. Substitutionsbehandling-En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på substitutionsbehandling

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Andersson; Amalia Falk; Eva Severin; [2008-06-10]
  Nyckelord :klient; heroin; metadon; sociala problem; etik;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den hätska debatt som har förts angående substitutionsbehandling, var syftet med vår uppsats att undersöka och beskriva de professionellas inställning till substitutionsbehandling av heroin-missbrukare ur ett etiskt perspektiv. Vi ville även undersöka de professionellas syn på socialstyrelsens riktlin-jer och kriterier beträffande substitutionsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Metadonbehandling inom ramen för svensk narkotikapolitik : en litteraturstudie om en behandling mellan vetenskap och ideologi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Maria Stjernberg-Cagenius; [2005]
  Nyckelord :Metadonbehandling; Narkotikapolitik; Metadon; Debatt;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att belysa och analysera ideologiska samt vetenskapsbaserade aspekter kring den kontroversiella metadonbehandlingen, för att öka förståelsen för dagens pågående debatt. Uppsatsens frågeställningar var:· Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-talet och fram till 2000-talet?· Hur kan denna utformning och debatt förstås?För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har texter av olika slag studerats, veten-skapliga avhandlingar, facklitteratur, texter framställda av olika myndigheter och tidningsar-tiklar, av vilka sedan valda delar har analyserats och diskuterats utifrån en ideánalytisk ideal-typisk indelning. LÄS MER