Sökning: "Suicidnära patient"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Suicidnära patient.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom somatiskt sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Langberger Fröström; Alexandra Settervik; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Encounter; Suicidal patient; Somatic Care; Non-psychiatric care; Sjuksköterska; Erfarenhet; Upplevelse; Möte; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Den enskilt största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Det är en frekvent förekommande anledning till akut vård, vilket innebär att sjuksköterskor utanför den psykiatriska vården möter dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta suicidnära patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Niklas Johansson; Emelie Ödling; [2019]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Semistrukturerade intervjuer; Kvalitativ innehållsanalys; Suicidnära patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda suicidnära patienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Johansson; Johan Brakel; [2019]
  Nyckelord :Attityd; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Suicidnära patienter;

  Sammanfattning : Brakel, J & Johansson, A. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda suicidnära patienter. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans kommunikation med den suicidnära patienten inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

  Författare :Frida Lind; Cecilie Syberg; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Sjuksköterska; Suicidnära; Trygghet;

  Sammanfattning : Problemformulering: Att vårda den suicidnära patienten är en komplex uppgift, där sjuksköterskan behöver en tydlig struktur i sin kommunikation för att erbjuda en likvärdig och patientsäker vård. Genom att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med den suicidnära patienten, kan eventuella behov av ytterligare kunskap uppmärksammas och synliggöras. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar prehospitalt : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Benedicte Fjellstad; Johnny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Suicidal thoughts; Prehospital emergency care; Experiences; Nurse; Suicid; Suicidnära tankar; Prehospital akutsjukvård; Upplevelser; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Suicid och suicidförsök är ett folkhälsoproblem världen över och bara i Sverige tar ca 1500 människor sitt liv varje år, vilket blir ca fyra per dag. Suicidförsök är vanligare bland kvinnor, däremot fullföljer män oftare sin suicid. LÄS MER