Sökning: "Sukanya Vikman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sukanya Vikman.

  1. 1. Användning av TAKK i förskolan som alternativ kommunikation : Förskollärarens uppfattningar om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Sukanya Vikman; Johanna Bolin Åhlander; [2020]
    Nyckelord :förskollärare; inkludering; mediering; språkutveckling; TAKK;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om användandet av TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, samt hur verktyget kan främja barns språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet kan relateras till TAKK då tecken används som ett medierande redskap i kommunikation, språk och tänkande. LÄS MER