Sökning: "Sum elever matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Sum elever matematik.

 1. 1. Kommutativa lagen i läromedel : Hur en räknelag framställs i matematikläromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :mathematics; commutative law; textbooks and children; matematik; kommutativitet; läromedel och barn;

  Sammanfattning : Under skolgången ska elever utveckla flera grundläggande kunskaper inom matematiken. En sådan kunskap handlar om de fyra räknesättens olika egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Hur elever resonerar om kommutativitet i numeriska uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Holm; [2018]
  Nyckelord :mathematics; commutativity; calculating; matematik; kommutativitet; numeriska beräkningar; numeriska uttryck;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans uppdrag är att elever ska utveckla kunskap om de fyra räknesättens olika egenskaper. En sådan egenskap är kommutativitet för räknesättet addition, vilket innebär att termers rumsliga placering inte har betydelse för summan. Inom kunskapsområdet aritmetik och algebra är kunskap om den kommutativa egenskapen av vikt. LÄS MER

 3. 3. Matematiska stödinsatser : I glesbygdsskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Elin Blom; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; extra anpassningar; särskilt stöd; åldersblandad undervisning; SUM-elever;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker hur glesbygdsskolan utformar och organiserar stödinsatser för elever ibehov av särskilda utbildningsinsatser i matematik (SUM-elever). Det som studien fokuserar på är hurSUM-elever identifieras och kartläggs, vilka extra anpassningar och vilket särskilt stöd som utformasoch organiseras i matematik, arbetet med inkludering samt vilka arbetsuppgifter specialpedagogenhar i arbetet med matematiska stödinsatser. LÄS MER

 4. 4. Bedömningsstöd i matematik - vad händer sedan? : Lärares beskrivningar av analys, uppföljning och fortsatt undervisning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isabell Johansson; Ulrika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :assessment support; assessment; analysis; follow up; teaching; SEN-students; bedömningsstöd; bedömning; analys; uppföljning; undervisning; SUM-elever;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur lärare analyserar, följer upp samt vilka åtgärder som sätts in på individ-, grupp- och organisationsnivå efter att Skolverkets obligatoriska bedömnings-stöd i matematik i årskurs 1-3 genomförts. Fokus har lagts på elever med särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM-elever). LÄS MER

 5. 5. Elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Hanna Harström; [2017]
  Nyckelord :SUM-elever; matematik; elever; relationella perspektivet;

  Sammanfattning : När man talar om begreppet matematiksvårigheter så finns det många olika tolkningar. Syftetmed denna studie är att få mer kunskap om lärares syn på matematiksvårigheter, samt vilkaresurser som används i undervisningen för elever i matematiksvårigheter i årskurserna 4–6. LÄS MER