Sökning: "Sunanda Malm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sunanda Malm.

  1. 1. Tydlighet skapar förståelse. En studie om medarbetarens förståelse av organisationens mål, budskap, värdegrund och varumärkesarbete på en statlig myndighet.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Sunanda Malm; [2013-12-12]
    Nyckelord :Målförståelse; internkommunikation; värdegrundsarbete; medarbetarperspektiv;

    Sammanfattning : Varför har många företag och organisationer idag svårt att nå sina mål? Ledningar för organisationer har svårt att föra ut sina budskap och få medarbetarna att följa fattade beslut. Den här studien handlar om hur kommunicering av mål och ledningsbudskap tolkas och förstås av medarbetarna på en svensk myndighet, Arbetsmiljöverket. LÄS MER