Sökning: "Sundell Mira"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sundell Mira.

  1. 1. Betydelsen av lärarens karisma för studenters motivation och engagemang

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Anna Breed; Sundell Mira; [2014]
    Nyckelord :charisma; teaching; motivation; engagement; karisma; undervisning; motivation; engagemang;

    Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan karismatiska lärare och motiverade studenter. Enligt våra hypoteser skulle vi finna ett positivt samband mellan karisma och motivation. Vi gjorde en enkätundersökning på ett universitet i en mellanstor stad i Sverige. Deltagarna bestod av 172 universitetsstudenter. LÄS MER