Sökning: "Sunna Wadström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sunna Wadström.

  1. 1. Identitesskapande med hjälp av externa designers

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Sara Garanty; Sunna Wadström; [2005]
    Nyckelord :Business and economics; Ekonomi; externa designers; design;

    Sammanfattning : Outsourcing är ett begrepp som blir allt vanligare i företag. Ett vanligt argument för att man väljer att outsourca vissa delar av verksamheten, är att det ger en möjlighet till att fokusera på kärnverksamheten och därmed uppnå större konkurrenskraft. LÄS MER