Sökning: "Superhjältar genus"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Superhjältar genus.

 1. 1. Superhjältar och vardagsnormer : Hur genus och traditionella könsmönster representeras i serien Handbok för superhjältar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Serrby; [2019]
  Nyckelord :Traditionella könsmönster; barnlitteratur; handbok för superhjältar; litteraturanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera en barnboksserie utifrån genus. Ett holistiskt perspektiv används där böckerna analyseras i sin helhet med bilder och text. En tabell med manliga och kvinnliga egenskaper och associerade ord konstrueras med stöd från teoretisk litteratur. LÄS MER

 2. 2. En flicka som superhjälte? : Sju utvalda situationer i boken Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken. om hur en flicka förhåller sig till det traditionella könsmönstret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Louise Funseth; Elin Falegård; [2018]
  Nyckelord :Traditional gender pattern; gender; childrens fiction; gender perspective; Traditionella könsmönster; genus; skönlitterära barnböcker; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur en kvinnlig huvudkaraktär i Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken förhåller sig till det traditionella könsmönstret. Vi har valt ut sju situationer från boken. LÄS MER

 3. 3. "Batman kanske tror att han är en tjej" : En genusbetonad studie utifrån barns perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Ancar; Savo Ristic; [2017]
  Nyckelord :barns perspektiv; genus; jämställdhet; normkreativitet; könsroller; förskola;

  Sammanfattning : Inledning I arbetet för ett jämställt Sverige har förskolan en viktig roll, där barns utveckling enligtförskolans styrdokument ska utformas på så sätt att det främjar jämställdhetsarbetet och alla människors lika värde. Ett väsentligt jämställdhetsmål i förskolan är att frångå normativa könsroller så att varje barn ges möjlighet att utforska nya områden och därigenom upptäcka nya intressen och förmågor utan några begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Filmaffischer och genus : En kvalitativ studie om hur produktionsbolaget Marvel framställer sina karaktärer på filmaffischer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Niclas Jarlås; [2016]
  Nyckelord :Filmaffischer; Marvel; genus; hermeneutik; semiotik; superhjältar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur produktionsbolaget Marvel framställer sina karaktärer på filmaffischer ur ett genusperspektiv. Detta eftersom att Marvel fått kritik för hur de porträtterar kvinnliga superhjältar. Syftet är också att genom egna gestaltningar undersöka superhjältarnas utformning. LÄS MER

 5. 5. Genuskonstruktioner i "The Hunger Games" : – En kvalitativ filmanalys av kvinnliga och manliga roller

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Felicia Teglen; Marie Österholm; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en filmanalys av filmerna ”The Hunger Games”, ”Catching Fire” och ”Mockingjay del 1” som ämnar bidra till en förståelse kring konstruktionen av de kvinnliga rollerna, konstruktionen av de manliga rollerna, men också medias konstruktion av dessa i filmerna. I studien analyseras samtida medierepresentationer med hjälp av teoretiska begrepp som hegemonisk maskulinitet, teorier om representationer och stereotyper, teorier kring genus i populärkultur samt teorier kring kvinnliga superhjältar som operationaliserats för att kunna applicera på vår analys. LÄS MER