Sökning: "Susan Cooper"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susan Cooper.

  1. 1. Mandalans mittpunkt : Arketyper och symboler i Susan Coopers Mörkret stiger

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Maria Nygård; [2007]
    Nyckelord :Susan Cooper; The Dark is Rising; archetypes; symbols; Jung; fantasy; Susan Cooper; arketyper; arketypteori; symboler; Jung; fantasy;

    Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the archetypical patterns and symbols in Susan Cooper’s The Dark is Rising. An archetype is, in literary studies, a concept used to describe an image, symbol or narrative pattern which is very frequently occurring , for example the Hero archetype. LÄS MER