Sökning: "Susan Ucar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susan Ucar.

  1. 1. Stöld av domännamn på Internet - ur ett varumärkesrättsligt, straffrättsligt och jurisdiktionsmässigt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Susan Ucar; [2001]
    Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : För bara ett par år sedan var tvister om domännamn på Internet ett hett ämne. Det fanns ingen lagstiftning på området som reglerade frågan om vem som hade bättre rätt till ett domännamn. Inte ens i USA där Internet har sitt ursprung fanns någon lagstiftning som angrep detta problemområde. LÄS MER