Sökning: "Susan Zeidan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susan Zeidan.

  1. 1. ”Den ena ungdomen är aldrig den andre lik” : En kvalitativ studie om socialtjänstens möjligheter att arbeta förebyggande gentemot ungdomskriminalitet

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Nardina Oraha; Susan Zeidan; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER