Sökning: "Susann Engman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susann Engman.

  1. 1. Från barn till vuxen. Om övergångar i den psykiatriska vården

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Susann Engman; Anna Nordberg; [2020-10-19]
    Nyckelord :ungdomar psykiska hälsa; övergång; vuxnas psykiska hälsa och familj;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka vårdpersonal och enhetschefers erfarenheter av över-gången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och genomfördes med två fokusgrupper med åtta vårdpersonal och individuella intervjuer med fyra enhetschefer. LÄS MER