Sökning: "Susann Svensson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Susann Svensson.

 1. 1. Sexualkunskap i grundskolan : En undersökning om sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

  Författare :Susann Svensson; [2011]
  Nyckelord :School; sex and relationships; sexuality; teacher; Lärare; sex och samlevnad; sexualitet; skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärares planering - en kvalitativ studie om hur lärare i Geografi och Idrott och hälsa uppfattar planering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Susann Karlsson; Linda Svensson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka lärares syn på planering och hur ämnesplanering för kurser och lektioner fungerar i ämnena Geografi och Idrott och hälsa. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod med fenomenografisk inriktning använts. LÄS MER

 3. 3. Produktplacering i TV-reklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susann Hammad; Anna Svensson; [2003]
  Nyckelord :Företagsledning; Produktplacering; Management of enterprises; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Produktplacering är ett allmänt känt begrepp som är oftast förekommande i filmer och olika tv-program. Vad färre människor känner till är att produktplacering även förekommer i reklamfilmer. Ett annat ord för produktplacering som kanske är lämpligare i detta sammanhang är varumärkesexponering. LÄS MER

 4. 4. Attityder och fakta kring kvinnliga chefer. Köns- och åldersskillnader

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Monica Svensson; Susann Swahn; [2002]
  Nyckelord :Attityder; Genus; Kön; Ledarskap; Stereotyper; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera skillnader mellan könen avseende attityder till kvinnliga chefer. Det undersöktes på mellanchefsnivå om det fanns köns- och åldersskillnader i attityd till kvinnliga chefer, samt om det fanns en skillnad mellan privat anställda och landstingsanställda på mellanchefsnivå. LÄS MER