Sökning: "Susanna Elmén Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Elmén Berg.

  1. 1. HOMOSOCIALITET PÅ FLASHBACK - En kritisk diskursanalys om mäns inkluderings- och exkluderingsprocesser inom MGTOW-rörelsen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Susanna Elmén Berg; [2023-02-17]
    Nyckelord :Flashback; genus; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; MGTOW;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar lyder: Vilka maskuliniteter konstrueras och eftersträvas i inkluderingsprocessen och vilka gör inte det? Hur används hat och distans till kvinnor som gemensamhetsskapande för männen? Vilka strategier synliggörs på forumet för att männen ska kunna återfå en maktposition? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats där Faircloughs kritiska diskursanalys och den tredimensionella modellen utgjorde studiens analysmetod. LÄS MER