Sökning: "Susanna Fok"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Fok.

  1. 1. Hur god är den goda affären? En studie om framgångsrika kommuners uppföljning av ställda hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Susanna Fok; Lina Norman; [2020-11-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att uppnå hållbar utveckling är idag en viktig och avgörande målsättning som bland annat kräver att produktions- och konsumtionsmönster förändras. I detta sammanhang är konsumentmakten viktig där speciellt stora kunder anses ha god möjlighet att påverka, offentlig upphandling anses i och med sin ekonomiska omfattning därför vara ett viktigt styrmedel för att uppnå hållbar utveckling. LÄS MER