Sökning: "Susanna Geiros"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Geiros.

  1. 1. Revisionspliktens avskaffande - En studie om Sveriges utveckling utifrån ett intressentperspektiv

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carina Runhall; Susanna Geiros; [2012]
    Nyckelord :Revisionsplikt; avskaffande; revisorns roll; Danmark; Sverige; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER