Sökning: "Susanna Hermansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Hermansson.

  1. 1. Större skillnad än vad man tror : En kvalitativ studie om utmaningar på närliggande marknader

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Susanna Hermansson; Claudia Üre; [2017]
    Nyckelord :Swedish retail companies; nearby markets; challenges; management; knowledge; Svensk detaljhandel; närliggande marknader; utmaningar; hantering; kunskap;

    Sammanfattning : Internationaliseringen har blivit en av de största och viktigaste trenderna för detaljhandeln idag. Vanligtvis börjar företag först expandera till länder som ligger nära både geografiskt och kulturellt. LÄS MER