Sökning: "Susanna Holmström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Susanna Holmström.

 1. 1. Simning : en studie om idrottslärares uppfattning om och arbete med elevers simkunnighet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Susanna Holmström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie har varit att undersöka idrottslärares uppfattning om och arbete med momentet simning i skolan. Syftet harlett fram till följande frågeställningar:Hur ser idrottslärarna på skolans simundervisning?Vilka faktorer påverkar idrottslärarens möjligheter att bedriva simundervisning?Hur tar idrottsläraren/skolan hänsyn till kulturella hinder vad gäller simundervisningen?MetodFyra stycken kvalitativa intervjuer genomfördes med lärare i Idrott och hälsa som arbetade i olika kommuner runt om i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärares kunskap om ätstörningar : en studie om hur idrottslärare uppfattar och hanterar elever med ätstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Susanna Holmström; [2014]
  Nyckelord :idrottslärare; ätstörningar;

  Sammanfattning : Syftet med undersökning har varit att ta reda på idrottslärarens kunskap om och förhållningssätt till ätstörningar bland elever. Vilken kunskap anser idrottslärare sig ha om ätstörningar?Har skolan någon handlingsplan för elever med ätstörningar?Hur agerar idrottslärare mot elever som visar tecken på ätstörningar?Finns det någon skillnad på hur lärarna uppfattar sin kunskap och med antalet år de har jobbat? MetodJag har använt mig av en kvantitativ metod och i denna studie enkäter med både öppna och slutna svarsalternativ. LÄS MER

 3. 3. Utomhusmiljön på ett daghem på Åland: Hur barnen stimuleras grovmotoriskt genom fri lek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Susanna Holmström; [2011]
  Nyckelord :Utemiljö; fri lek; daghem; grovmotorik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur utomhusmiljön på ett daghem på Åland stimulerarbarnen grovmotoriskt genom den fria leken. Av resultatet framgår det hur de intervjuadepedagogerna beskriver vikten av att det finns plats för lek av olika slag i den dagligaverksamheten. LÄS MER