Sökning: "Susanna Jansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Susanna Jansson.

 1. 1. Skolan och språkstörning : Erfarenheter hos några elever med språkstörning och deras lärare. En intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Jansson von Tell; [2017]
  Nyckelord :Language impairment; socio-cultural perspective; pupils perceptions; teachers perceptions; Språkstörning; sociokulturellt perspektiv; elevers uppfattningar; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter av och uppfattningar om språkstörning några elever och deras lärare har ur sociala och lärandemässiga aspekter. För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ undersökning genomförts med intervju som metod. LÄS MER

 2. 2. Förskolegruppens påverkan på barn i behov av särskilt stöd : En intervjustudie av förskollärares erfarenheter av att tillgodose barns behov i relation till barngruppens storlek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanna Jansson; Emilia Yousif; [2016]
  Nyckelord :Förskola; barngruppens storlek; barn i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att genom en kvalitativ metod undersöka vilka möjligheter förskollärare anser sig ha i att möta barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek. Studiens resultat utgår från semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak & The Impossible : Fakta och fiktion i två katastrofskildringar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Susanna Pettersson; [2013]
  Nyckelord :faktion; fakta; fiktion; tsunami; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : This essay is about "factionstexter", a combination between fact and fiction, and the problems that can occur when reading them. I present previous resarch on this subject and I focused on docu drama and dramadoc. Bo G Jansson is the researcher I used most frequently in this essay. LÄS MER

 4. 4. Nutrition för prestation och återhämtning : - en utvärdering av kostintaget hos ett allsvenskt damfotbollslag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Susanna Schönmeyr; Therese Jansson; [2010]
  Nyckelord :Nutrition prestation återhämtning idrott fotboll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Läshastighetens betydelse för läsförståelsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Susanna Jansson; Ann-Sofie Leufstedt; [2008]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida läshastigheten har någon betydelse för läsförståelsen. För detta ändamål användes material som är vanligt förekommande vid undersökning av elevers läs- och skrivförrnåga i Sverige. LÄS MER