Sökning: "Susanna Landin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanna Landin.

 1. 1. Motivation till lärande i arbetslivet : En kvalitativ studie om formell kompetensutveckling och viljan till att lära

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanna Westerberg; Christoffer Landin; [2018]
  Nyckelord :Motivation; lärander; formell kompetensutveckling; mellanchef;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att att undersöka vad som motiverar mellanchefer till formell kompetensutveckling samt hur motivation kan påverka viljan att lära sig något nytt. I studien presenteras tidigare forskning om Herzbergs tvåfaktorsteori gällande motivationsfaktorer och hygienfaktorer samt Illeris lärteori med inriktning på drivkraftsdimensionen. LÄS MER

 2. 2. Revisorns ansvar : - i aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Emma Landin; Susanna Hugosson; [2009]
  Nyckelord :Revisor; Ansvar; Revision; Oberoende; Tystnadsplikt; Upplysningsplikt;

  Sammanfattning : För att en revisor skall kunna ge intressenter en tillförlitlig kvalitetssäkring av företags ekonomiska situation krävs det att revisorn följer de lagar och regler som finns samt fullgör ansvaret att vara opartisk, självständig samt ha tystnads- och upplysningsplikt. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram det ansvar som en revisor har gentemot företag och andra intressenter i ett aktiebolag samt hur detta ansvar hanteras i praktiken. LÄS MER