Sökning: "Susanna Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Susanna Larsson.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans roll inom global hälsa

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanna Larsson; Frida Söderström; [2021-05-24]
  Nyckelord :Global hälsa; Anestesisjuksköterskor; Icke statliga organisationer; Kvalitativ innehållsanalys; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The lack of surgical and anesthetic care in the world is great, but in many countries, where surgery however is performed, the nurse anesthetist is the occupational group that performs the majority of anesthesia. Increased participation of nurse anesthetists in non-governmental organizations is considered to lead to a positive impact on global health but there is a lack of knowledge about how the nurse anesthetists experience their role within global health. LÄS MER

 2. 2. Från insikt till aktivt deltagande i samhället : En kvalitativ studie om Skolan som arenas möjliggörande av socialpedagogiska gemenskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Susanna Larsson; Ulrika Kragell; [2020]
  Nyckelord :Skolan som arena; gemenskaper; Jämlik stad; socialpedagogik; föräldrasamverkan; bildningsprocesser;

  Sammanfattning : Tanken med satsningen Skolan som arena är att öppna upp skolan för aktiviteter utanför skoltid, vilketska ske genom samverkan mellan offentliga, privata och idéburna organisationer. Syftet med denna uppsats var att utforska hur Skolan som arena bidrar till socialpedagogiska utvecklings- och läroprocesser för professionella och boende i området kring skolan. LÄS MER

 3. 3. "Jag gillar robotar!" : En kvalitativ studie om elevers uppfattningar om undervisningen i pro- grammering i jämförelse med lärarnas syfte.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Larsson; Kay Ribba; [2020]
  Nyckelord :Programming; robots; teaching; technology; the digital school.; Programmering; robotar; undervisning; teknik; digitalisering i skolan.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att få kunskap om hur elever uppfattar undervisningen om programmering i ämnet teknik. Metoden som har valts vid denna studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med elever och lärare från årskurs två och tre. LÄS MER

 4. 4. Monocular Depth Estimation Using Deep Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Susanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Depth estimation; depth maps; monocular SLAM; mono-SLAM; pixelwise depth prediction; encoder-decoder network;

  Sammanfattning : For a long time stereo-cameras have been deployed in visual Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) systems to gain 3D information. Even though stereo-cameras show good performance, the main disadvantage is the complex and expensive hardware setup it requires, which limits the use of the system. LÄS MER

 5. 5. En skildring av alkoholkonsumtion och alkoholkultur under svenska högtider

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susanna Larsson; Mimmi Lindegren; [2018]
  Nyckelord :alcohol consumption; holidays; traditions; celebration; consequences;

  Sammanfattning : Människors alkoholkonsumtion påverkar både individen själv och dess omgivningen. I medier förekommer kampanjer om en vit jul vilket skapade intresset att undersöka hur alkoholkonsumtionen ter sig även vid nyår, påsk, valborg och midsommar samt om det finns skillnader mellan dem och andra tillfällen där alkohol förekommer. LÄS MER