Sökning: "Susanna Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Susanna Lindström.

 1. 1. Tillgängliga lärmiljöer och tydliggörande pedagogik för ökad inkludering och delaktighet : - ur ett pedagog- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanna Lindström; Malin Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkludering; delaktighet; tillgänglighet; lärmiljö och struktur.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger och elever i grundskolan upplever specialpedagogiskt stöd och stimulans, genom användandet av specialpedagogiskt material och gemensamma stödstrukturer, kan bidra till delaktighet, tillgängliga lärmiljöer och därmed inkludering. Vilka möjligheter och vinster liksom hinder och svårigheter upplevs? Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med pedagoger och elever, vilka deltagit i ett skolutvecklingsarbete, samt en kompletterande enkät till pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Tänk om jag dör medan jag väntar : En intervjustudie om hur det är att vänta på en operation av aortaanerysm eller aortadissektion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Lindström; Maria Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Upplevelser; Väntan; Omvårdnad; Aorta; Kärlkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vänta på en elektiv operation förknippas med upplevelser av depression och oro. Patienter med aortaaneurysm uttrycker att sjukdomen bidrar till begränsningar i livet, trots avsaknad av fysiska symtom. LÄS MER

 3. 3. Det är roligt att läsa men inte för tidigt på morgonen : Litteraturanvändning i förskolan ur ett pedagogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Susanna Lindström; Emelie Rosén; [2019]
  Nyckelord :förskola; litteratur; förhållningssätt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Vi har valt att undersöka hur några pedagoger beskriver att de förhåller sig till och använder sig av litteratur i sin verksamhet. Varför vi valde att fördjupa oss i detta ämne grundar sig i ett personligt intresse hos oss. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation i växande organisationer - En fallstudie på Event AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Lindström; Sanne Pedersén; Susanna Kamph; [2016]
  Nyckelord :Internal Communication; Growth Process; SME; Internal Marketing.; Intern Kommunikation; Tillväxtprocess; Intern Marknadsföring; SME.;

  Sammanfattning : Strukturella förändringar och uppdateringar blir allt vanligare och mer väsentligt för attföretag ska kunna överleva i en konstant föränderlig miljö. Men trots behovet av att uppdateraoch utveckla sin organisation är dessa förändringar inte alltid väl mottagna. LÄS MER

 5. 5. Varför kvinnor väljer bort amning - gravida kvinnors och mammors beskrivningar av vad som påverkar beslutet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Finn Ericsson; Susanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER