Sökning: "Susanna Millbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Millbäck.

  1. 1. Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Susanna Millbäck; [2019]
    Nyckelord :Inkludering; reflekterande samtal; relationskompetens; tillgänglig lärmiljö; UDL; KASAM.;

    Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Millbäck, Susanna (2019). Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv. (Let’s talk about the ”challenging” pupils – a study about abilities to make school available to all pupils from a teacher perspective). LÄS MER