Sökning: "Susanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Susanna Nilsson.

 1. 1. Uppsökande teamet i Östersund ur ett brukarperspektiv : Ungdomarnas egna röster

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Susanna Johansson; Erika Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Droger; fältarbete; förebyggande arbete; socialt arbete; uppsökande arbete; unga vuxna; ungdomar; ungdomsproblematik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur ungdomar i Östersunds kommun upplever Uppsökande teamet Östersunds arbete och eventuella utvecklingsbehov, dels ur ett brukarperspektiv men också ur ett empowermentperspektiv. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide har ungdomarna haft möjlighet att berätta så mycket eller så lite som de önskat. LÄS MER

 2. 2. Goda relationer, motivation och genusmedvetenhet : En studie om flickor med ADHD och skolcoacher

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susanna Winberg Sundin; Mio Volden Lundegård; [2017]
  Nyckelord :ADHD; anpassningar; genus; kategoriskt perspektiv; oro; relationellt perspektiv; skolfrånvaro; skolcoacher; särskilt stöd; utåtagerande beteende; ångest; överlämning.;

  Sammanfattning : Specialpedagogiska frågeställningar handlar bland annat om normalitet och avvikelse, integrering, delaktighet, lärande, makt och inkludering enligt Jakobsson & Nilsson (2011). Det är utifrån de specialpedagogiska frågeställningarna som vi har valt att undersöka hur flickor som fått diagnosen ADHD under senare delen av sin skoltid, eller till och med efter att de slutat skolan, har upplevt sin skolgång. LÄS MER

 3. 3. Vägen in i samhället, en kvalitativ studie om hur personal på hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn upplever och beskriver sitt arbete med ungdomarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Susanna Lillvik; Josefin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children.; social workers; integration; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of our study was to examine how staff, working with unaccompanied refugee children experience their work and the children’s integration to the society. Many previous studies in the same field have often focused on the young refugees, how they perceive their situation and how they perceive the integration work. LÄS MER

 4. 4. ”Mer än bara könsroller” : En kvalitativ studie kring genus i förskolan med fokus på pedagogers planerings- och utvecklingsarbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Nilsson; Susanna Svedberg; [2016]
  Nyckelord :Genus; förskola; normer; jämställdhet; genusarbete; könsroller; planeringsarbete; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : InledningStudien behandlar ett genusrelaterat planerings- och utvecklingsarbete inom förskolans verksamhet. I studien lyfts betydelsen av pedagogers medvetenhet om genus samt olika arbetssätt. Vår ambition med studien är att den ska ge ökade kunskaper om hur genusarbete i förskolans verksamhet kan förstås och utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Demand based price determination for electricity consumers in private households

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Lisa Borggren; Rebecca Grill; Susanna Lykken; Maria Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Electricity price determination; demand based tariff;

  Sammanfattning : This report investigates the effects a demand based tariff would have on private electricity consumers and how it could contribute to a sustainable electrical grid. The fuse tariff that is currently used charges customers for their electricity usage and does not fully reflect the electrical grid load and thereby not the cost for the distribution system operators. LÄS MER