Sökning: "Susanna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Susanna Olsson.

 1. 1. "Är det nu vi pratar om?" : En kvalitativ studie om hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :history; history didactics; history consciousness; historical time; sequence; narrator; actor; canon; small story; big story; middle school; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historisk tid; sekvens; berättare; aktör; kanon; den lilla historien; den stora historien; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid. Fokus var de undersökta lärarnas utsagor om hur de resonerar kring sin egen och sina elevers förståelse för historisk tid samt om lärarnas resonemang kring användandet av artefakter i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Dynamics of a spin-forbidden reaction transforming methane to methanol

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Susanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Implementation of dynamic route optimization - drivers and barriers

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Victor Karlsson; Susanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Drivers and barriers; advantages and disadvantages; SWOT-analysis; system implementation; dynamic route optimization;

  Sammanfattning : Svevia is a company working with installation, occupancy and operation of infrastructure. They are currently testing and developing a new system called dynamic route optimization (DynOpt) in cooperation with B and M Systemutveckling. LÄS MER

 4. 4. Improved Patient Admission Planning - A Discrete Event Simulation Study at the Department of Pulmonary Medicine, Linköping University Hospital

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Alice Blom; Susanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :simulation study; discrete event simulation; logistic; health care; health care logistics; bed management;

  Sammanfattning : The Swedish health care system plays a vital role in satisfying the citizens’ demands for quality health care services. To deliver the right services in time in a hospital, an efficient admission plan is required, but this can be difficult to achieve. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares syn på ämnet matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanna Sarac; Kaisa Tangen Olsson; [2015]
  Nyckelord :arbetssätt; förskola; förskollärare; lärande; matematik;

  Sammanfattning : AbstraktFörskolläraren har i sitt uppdrag att ge barn i förskolan förutsättningar för att deras matematiska inlärning ska bli tillgodosedd. Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärarnas syn på grundsyn och arbetssätt med matematik i förskolan. LÄS MER