Sökning: "Susanne Åkesson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Susanne Åkesson.

 1. 1. Understanding nanoscopical images and exosomatic vision through visual literacy.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Susanna Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Visual literacy; Nanoscope; Exosomatic vision; Vlatko Vedral; Eric Betzig; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this paper I explore the visual literacy of images produced by nanoscopes picturing objects the naked eye cannot see. In the first part of the paper I introduce three nanoscopical images supposed to be read without knowing what they are picturing, and how they are produced. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans metoder i förbättringsarbetet av att upptäcka självskadebeteende hos elever i grund- och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Susanne Åkesson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Islamofobiska åsikter i skolan : Didaktiska reflektioner över bemötande av elevers islamofobiska åsikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Susanne Elfving; [2010]
  Nyckelord :Islam; muslimer; islamofobi; islamofobiska åsikter; Sverigedemokraterna; religionsdidaktik; motargument;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka fram vanligt förekommande islamofobiska åsikter och motargument och undersöka om motargumenten kan vara användbara ur ett didaktiskt perspektiv. Jag har valt att använda textanalys som metod. LÄS MER

 4. 4. Information Oveload - en studie om informationsarkitektur och användbarhet på webben.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Nina Felixsson; Laura Persson; Susanne Åkesson; [2008]
  Nyckelord :kommunikation; internkommunikation; organisationskommunikation; informationsarkitektur informationsstruktur; internet; intranät; användbarhet; webben; webbplats; Region Skåne; Vårdgivarwebben; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Webben är idag en viktig kommunikationskanal, men för att kommunikationen skall fungera effektivt krävs kunskap om användarna ? Vilka är de man kommunicerar med? Vad har de för kunskaper, förväntningar och behov? Stora webbplatser innehåller mycket information och denna information måste struktureras för att folk enkelt skall kunna hitta den information de söker. Region Skåne lanserade år 2005 Vårdgivarwebben. LÄS MER