Sökning: "Susanne Bergdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Bergdahl.

 1. 1. Takgårdar för barn : ett aktuellt stadsbyggnadsproblem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Susanne Bergdahl; [2016]
  Nyckelord :takgårdar; takgårdar för barn; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; barns rörelsefrihet;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagsläget finns ingen gällande lagstiftning som garanterar barns rätt till utemiljö, det finns endast rekommendationer vilka är utfärdade av Boverket. Rekommendationerna specificerar dock inga minimimått för barns friyta. Studier visar att barn som är fysiskt aktiva mår bättre, både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 2. 2. Reading on Equal Terms? : A Comparative Study of the Importance of SocialBackground and Cultural Capital in Vocational vs. University-preparatoryEnglish Training

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Susanne Bergdahl; [2013]
  Nyckelord :cultural capital; Bourdieu; motivation; literature; English; social background; upper secondary school;

  Sammanfattning : This degree project has three aims. First, it will investigate students’ attitudes towards reading novels in English and how their motivation for reading differs whether they attend vocational or university-preparatory programs. LÄS MER