Sökning: "Susanne Bromander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Susanne Bromander.

 1. 1. Det är kul att labba, men that´s it! : En studie av högstadieelevers kemiintresse samt lärares arbete för en ökad studiemotivation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Susanne Bromander; [2020]
  Nyckelord :Kemi; motivation; intresse; lärare; elev; förälder; hemmet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur intresserade eleverna på högstadiet är av ämnetkemi i de olika årskurserna och hur yttre faktorer kan stärka deras intresse. Även lärarna harstuderats och hur de aktivt arbetar för att stärka och utveckla elevernas motivation för ämnet. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenhet av information i samband med ICD-implantation (implanterbar defibrillator)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Marie Bromander; Susanne Johansson; [2014]
  Nyckelord :trygghet; information; ICD-implantation; patienters erfarenhet; delaktighet; mellanmänskligt möte;

  Sammanfattning : Antalet patienter med ICD-behandling (implanterbar defibrillator) ökar. Antalet patienter som behandlas med ICD beräknas vara omkring 1400-2000 patienter/år. Då behandlingen ges på indikationen risk för livshotande hjärtrytmrubbning, är kunskap om bemötande av patienten i en allvarlig livssituation och skapande av delaktighet avgörande. LÄS MER