Sökning: "Susanne Erbe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Erbe.

  1. 1. Etablering genom icke-traditionell marknadsföring : En studie av Goohs etablering på marknaden för färdigmat

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Ryde; Susanne Erbe; [2012]
    Nyckelord :4 P; distribution; word of mouth; viral marketing; buzz marketing;

    Sammanfattning : Problemformulering: Små företag kan ha svårt att slå sig in på en marknad på grund av en begränsad marknadsföringsbudget och konkurrens från andra aktörer. Dessa företag måste därför i många fall använda andra mindre kostsamma metoder än traditionell marknadsföring för att etablera sig på en marknad. LÄS MER