Sökning: "Susanne Gårdman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Gårdman.

  1. 1. Barns ordförrådsutveckling : -en litteraturstudie om faktorer som påverkar barns ordförråd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

    Författare :Susanne Gårdman; Carina Blom; [2017]
    Nyckelord :Ordförråd; grundskolan; miljömässiga faktorer;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa faktorer som påverkar barns ordförråd. För att barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning i klassrummet är det viktigt att de har ett basordförråd som byggs ut under skoltiden. LÄS MER