Sökning: "Susanne Månsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Susanne Månsson.

 1. 1. Kan barn lära sig något av Fiaspel? : En undersökning om hur tärningsspel kan användas för att stärka barns taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Susanne Månsson; Susanne Torstensson; [2008]
  Nyckelord :Barn; matematik; taluppfattning; tärning;

  Sammanfattning : De flesta barn tycker om att spela spel av olika slag, dessutom finns det mycket matematik och många lärtillfällen i spelen. Vi vill genom detta examensarbete belysa hur tärningsspel kan användas för att stärka barns taluppfattning med hjälp av tärningens talbilder. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik i förskolanNågra lärares beskrivningar av sina erfarenheter och förväntningar på specialpedagogen som stöd

  Kandidat-uppsats, Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Kristin Gannby; Susanne Månsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att arbeta med barn är en stor utmaning, varje barn är unikt utifrån sina egenskaper och förutsättningar.Till förskolan, barnens första skola kommer barn med olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov, vilka ligger till grund för verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Informationskravet vid marknadsföring via Internet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Susanne Månsson; [2005]
  Nyckelord :IT-rätt; Marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom marknadsföringsrätten finns ett stort antal rättsregler som samspelar för att motverka otillbörlig marknadsföring. Marknadsföringsrätten är ett heterogent rättsområde och de rättsregler som aktualiseras utgör ett nätverk där marknadsföringslagen är den, i svenskt hänseende, centrala lagen. LÄS MER

 4. 4. Lönens motiverande effekter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marie Persson; Anna Månsson; Susanne Von Wowern; [2005]
  Nyckelord :Motivation; Belöning; Lön; Medarbetare; Rättvisa; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom teoretiska och empiriska studier skapa en djupare förståelse för de instrument ett företag använder för att motivera sina medarbetare och hur medarbetarna i sin tur uppfattar dem. En kvalitativ metod har använts. Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer med medarbetare på Coloplast. LÄS MER