Sökning: "Susanne Malm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Susanne Malm.

 1. 1. Social exkludering utifrån resursteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Brita Davidsson; Jennie Malm Georgson; Susanne Ottosson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan resurspreferens och social exkludering. Effekten av kön och resurspreferens på upplevelse av social exkludering och livstillfredsställelse studerades också. LÄS MER

 2. 2. Vilken roll spelar det nya stadsbiblioteket? En användarundersökning på Stadsbiblioteket i Halmstad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Susanne Jedhagen; Jeanette Malm; [2008]
  Nyckelord :biblioteksroller; biblioteksfunktioner; bibliotekstjänster; användarundersökning; biblioteksanvändare; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis is to examine what role the new city library in Halmstad has for its users. The questions posed in this study are: What do the users actually do at the library? What roles are the most significant according to the users? Have the politicians succeeded in their intention of realizing a modern library according to the users? The theoretical starting point is Andersson’s and Skot-Hansen’s theory of four different roles of public libraries. LÄS MER

 3. 3. Naturorienterad undervisning i grundskolans tidigare år : - En studie av ämnets förekomst och betydelse ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Susanne Malm; Malin Andersson; [2008]
  Nyckelord :Pedagogik; Didaktik; NO-undervisning;

  Sammanfattning : Naturorienterad undervisning i grundskolans tidigare år – En studie av ämnets förekomst och betydelse ur ett lärarperspektiv Syftet med vår studie, inom Pedagogik med didaktisk inriktning C, är att få insikt och ökad förståelse för NO-undervisning i grundskolans tidigare år ur ett lärarperspektiv. Vårt syfte är inspirerat av våra VFU erfarenheter, vilket vi förankrat i relevant litteratur. LÄS MER

 4. 4. "Vår tids slavhandel"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Sara Malm; Susanne Gunbrandt; [2005]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Det som framkommit under vårat arbete är att åsikterna går isär. Polismyndigheten i Norrbotten anser att rent juridiskt går det inte att bevisa förekomsten av människohandel för sexuella ändamål i deras län. De medger emellertid att prostitution och sexköp existerar. LÄS MER

 5. 5. Investerare och Corporate Social Responsibility – en komparativ studie mellan önskad och redovisad information

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanne Johansson; Jens Malm; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utvecklingen inom affärslivet har lett fram till att etiska frågor har fått en mer framträdande roll i näringslivet än tidigare. För långsiktig överlevnad krävs nu att företagen inte enbart lever upp till de ekonomiska kraven utan även till krav gällande miljö och sociala frågor. LÄS MER