Sökning: "Susanne Monsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Monsen.

  1. 1. Stalkning : En analys av brottet olaga förföljelse och domstolens rättstillämpning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Susanne Monsen; [2016]
    Nyckelord :olaga förföljelse; stalkning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER