Sökning: "Susanne Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Susanne Nilsson.

 1. 1. Problematisk frånvaro i årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanne Nilsson; [2020]
  Nyckelord :problematisk frånvaro; skolfrånvaro; närvarofrämjande; KASAM; salutogent synsätt; hälsofrämjande perspektiv;

  Sammanfattning : Studien behandlar problematiken kring skolfrånvaro ur skolans perspektiv och berör det arbete med frånvaron som personalen genomför i verksamheten. För att få en gedigen bild av problematiken gjordes en genomgång av litteratur och vald forskning och därefter genomfördes en enkätundersökning där ett antal lärare verksamma i årskurserna 7-9 inom grundskolan medverkade. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens och strukturens betydelse för kollektivanställda : En kvalitativ studie om orsakerna för kollektivanställdas upplevda mående

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Forssell; Susanne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Industri; Karasek; Kasam; Kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonals upplevelser av samverkan vid prehospital händelse på landsbygd

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Susanne Bergman; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; ambulance staff; rural; cooperation; nursing; Prehospitalt; ambulanspersonal; landsbygd; samverkan; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste årtiondena har det skett en centralisering av sjukvården vilket i kombination med begränsade resurser prehospitalt leder till långa avstånd innan ambulans och patient når den enhet som erbjuder den vårdnivå som krävs. På landsbygden är god samverkan med andra yrkeskategorier grundläggande för att uppnå ett optimalt omhändertagande av patienter på händelseplats. LÄS MER

 4. 4. "Hjälp, vi har autism" : Hur en familjs livsvärld påverkas av en autismdiagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ann Velander Karlsson; Susanne Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autism är en funktionsnedsättning som påverkar utvecklingen i kommunikation, reducerar intressen och aktiviteter och bidrar till en nedsatt förmåga till social förståelse. När ett barn får diagnosen autism medför detta förändringar för hela familjen. LÄS MER

 5. 5. Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni : en enkätstudie av patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Nilsson; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Essential hypertension; Cardiovascular disease; Lifestyle changes; Health literacy; Person-centered care; Primär hypertoni; Kardiovaskulär sjukdom; Livsstil; Patientens hälsokompetens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år. En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och den åldrande befolkningen ökar. LÄS MER