Sökning: "Susanne Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Susanne Nilsson.

 1. 1. Historical Maps : En interaktiv upplevelse av historia genom kartor

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Susanne Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Webbapplikation; Interaktiva kartor; HTML; CSS; React; Leaflet; Materials UI; Wikipedia API;

  Sammanfattning : This report deals with the development of the historical maps web application for a company that works to preserve the cultural heritage of old maps. The goal of the project has been to create a proof of concept for a web application that allows the user to view and interact with historical maps. LÄS MER

 2. 2. Problematisk frånvaro i årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Susanne Nilsson; [2020]
  Nyckelord :problematisk frånvaro; skolfrånvaro; närvarofrämjande; KASAM; salutogent synsätt; hälsofrämjande perspektiv;

  Sammanfattning : Studien behandlar problematiken kring skolfrånvaro ur skolans perspektiv och berör det arbete med frånvaron som personalen genomför i verksamheten. För att få en gedigen bild av problematiken gjordes en genomgång av litteratur och vald forskning och därefter genomfördes en enkätundersökning där ett antal lärare verksamma i årskurserna 7-9 inom grundskolan medverkade. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationens och strukturens betydelse för kollektivanställda : En kvalitativ studie om orsakerna för kollektivanställdas upplevda mående

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Forssell; Susanne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Industri; Karasek; Kasam; Kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonals upplevelser av samverkan vid prehospital händelse på landsbygd

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Susanne Bergman; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; ambulance staff; rural; cooperation; nursing; Prehospitalt; ambulanspersonal; landsbygd; samverkan; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste årtiondena har det skett en centralisering av sjukvården vilket i kombination med begränsade resurser prehospitalt leder till långa avstånd innan ambulans och patient når den enhet som erbjuder den vårdnivå som krävs. På landsbygden är god samverkan med andra yrkeskategorier grundläggande för att uppnå ett optimalt omhändertagande av patienter på händelseplats. LÄS MER

 5. 5. "Hjälp, vi har autism" : Hur en familjs livsvärld påverkas av en autismdiagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ann Velander Karlsson; Susanne Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autism är en funktionsnedsättning som påverkar utvecklingen i kommunikation, reducerar intressen och aktiviteter och bidrar till en nedsatt förmåga till social förståelse. När ett barn får diagnosen autism medför detta förändringar för hela familjen. LÄS MER