Sökning: "Susanne Nordberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Nordberg.

  1. 1. Perspektiv på barnskötarens status i förskolan

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Susanne Nordberg; [2017]
    Nyckelord :Diskursanalys;

    Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt talet om yrkesgruppen barnskötare i två lärartidningar. Jag har sökt på ’barnskötare’ och läst artiklar från perioden 2010-2017. LÄS MER