Sökning: "Susanne Nordlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Nordlund.

  1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
    Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

    Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER