Sökning: "Susanne Person"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Susanne Person.

 1. 1. Patienters psykosociala förändringar efter stroke: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Abrahamsson Tiderblom; Susanne Harmat; [2022]
  Nyckelord :Experience; nursing; psychosocial; sense of coherence; stroke; Känsla av sammanhang; omvårdnad; psykosocial; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Var tjugonde minut drabbas en person av stroke i Sverige. Att drabbas av en stroke kan medföra både fysiska och psykosociala konsekvenser. Cirka 40 % av alla strokedrabbade personer lider av psykosociala konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar till fullgångna barn på neonatalavdelning : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Blom; Susanne Lindholm; [2022]
  Nyckelord :Family centered care; full-term babies; neonatal care; nurses; parents.; Familjecentrerad vård; Fullgångna barn; Föräldrar; Neonatalvård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns relativt lite forskning hur sjuksköterskor upplever mötet med fullgångna barn och deras föräldrar på neonatalavdelning. Av de barn som föds vårdas 10% på neonatalavdelning och två tredjedelar av dessa är fullgångna barn. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av palliativ vård i hemmet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Susanne Gren Högberg; Ingela Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Hemsjukvård; palliativ vård och patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider ungefär 90 000 personer varje år. Cirka 80 procent är i behov av palliativ vård. För att vårda en person i palliativ vård i hemmet krävs det att som sjuksköterska utföra ett komplext arbete. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att närvara vid sitt barns sövning, inför operation eller undersökning i narkos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Lidström; Susanne Walkeby; [2021]
  Nyckelord :general anesthesia; nursing; parents; experiences; qualitative content analysis; person centered care; generell anestesi; omvårdnad; föräldrar; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Ångest och oro är vanliga känslor föräldrar upplever i samband med sitt barns sövning och det finns ett tydligt samband mellan föräldrarnas ångest och barnets oro i samband med sövning. Lugna föräldrar skulle resultera i lugnare barn och därmed också säkrare sövningar och en mer positiv upplevelse i samband med sövningen. LÄS MER

 5. 5. FYSISK VÅRDMILJÖ - FRÄMJANDE ELLER HÄMMANDE FÖR PERSONENS ÅTERHÄMTNING? : En kvalitativ intervjustudie utifrån en psykiatrisk slutenvårdskontext

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Davidsson; Susanne Nygren; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; qualitative method; The Tidal model; ward care; Heldygnsvård; kvalitativ metod; psykisk ohälsa; Tidvattenmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk vårdmiljö på psykiatriska slutenvårdsavdelningar erfars positivt och negativt. Dock undersöks sällan huruvida miljön erfars främja eller hämma återhämtning. Syfte: Beskriva hur personer som vårdas inom psykiatrisk slutenvård erfar den fysiska vårdmiljöns betydelse för återhämtning. LÄS MER