Sökning: "Susanne Risser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Risser.

  1. 1. Att våga fråga och kunna vårda : Sjuksköterskors upplevelser i mötet med våldsutsatta kvinnor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Susanne Risser; Maria Willberg; [2019]
    Nyckelord :intimate partner violence; abused women; nurse; experience; caring; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; sjuksköterska; upplevelse; omvårdnad;

    Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Våldsutsatta kvinnor söker sig till ett flertal instanser inom hälso- och sjukvården för att få stöd och hjälp med de symptom som är en följd av våldet. Som en konsekvens är hälso- och sjukvården den samhällsinstans som når flest våldsutsatta kvinnor. LÄS MER