Sökning: "Susanne Sandvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Sandvik.

  1. 1. Bildterapi utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv : En litteraturstudie om bildterapeutisk bedömning och behandling kopplat till anknytning och anknytningsskador

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi

    Författare :Susanne Sandvik; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bildterapeutiskt arbete, både bedömning och behandling, beskrivs utifrån anknytning och anknytningsskador för att ge en översikt om kunskapsläget kring detta område. Metod En allmän litteraturstudie som bygger på ett antal tematiserande forskningsfrågor av ett urval artiklar som beskriver bildterapeutiskt bedömnings- och behandlingsarbete kopplat till anknytning och anknytningsskador. LÄS MER