Sökning: "Susanne Stenberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Susanne Stenberg.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av vården när deras barn vårdas på en pediatrisk avdelning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnadLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnadLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Åsa Bågenklint; Susanne Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Experience; paediatric hospital care; parents; qualitative interview; thematic analysis; Föräldrar; kvalitativ intervju; pediatrisk sjukhus vård; tematisk analys; upplevelser;

  Sammanfattning : Inledning: Att vara på sjukhus med sitt akut sjuka barn är för många föräldrar en traumatisk upplevelse. Betydelsen av ett professionellt bemötande är av stor vikt för hur upplevelsen av vårdtiden blir. Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av vården när deras barn vårdades på en pediatrisk avdelning. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av vårdkontakter för svårt sjuka patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanne Stenberg; Maria Svensson; [2013-02-08]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; Bemötande; Information och kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) karaktäriseras av nedsatt lungfunktion och andnöd. I Sverige är drygt en halv miljon drabbade och sjukdomen ökar i förekomst. Ett gott bemötande är avgörande för hur patienter upplever omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Företagshemligheter - en värdeskapande strategi

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Susanne Stenberg; Martin Fransson; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ingen resumé lämnad.... LÄS MER