Sökning: "Susanne Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Susanne Svensson.

 1. 1. Abstraktionsnivå och grammatisk utveckling i L2-elevers texter : En analys utifrån systemiskt-funktionellt perspektiv och processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanne Svensson; [2019]
  Nyckelord :abstraktionsnivå; konkretionsnivå; processbarhetsteorin; systemisk funktionell analys; nominalisering; processer; deltagare; informationstunga ord;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att relatera elevers språkliga abstraktionsgrad med deras grammatiska nivå enligt Processbarhetsteorin (PT). Med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik (SFG) analyserades abstraktionsgrad i form av informationstunga ord samt vilka processtyper eleverna använde. LÄS MER

 2. 2. Granskning av interaktionsmönster i klassrummet genom Dialogic Inquiry Tool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Jönsson Svensson; Susanne Sterneborg; [2019]
  Nyckelord :dialog; Dialogic Inquiry Tool; dialogiskt klassrum; interaktion; klassrumsinteraktion; kommunikation; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Det är vår uppgift som lärare att skapa en verbal klassrumsinteraktion som främjar elevers inlärning och kunskapsutveckling. Det här examensarbetet grundar sig i tanken om att lärare behöver redskap för att kunna analysera sin egen undervisning i ämnet svenska och därmed främja klassrumsinteraktionen. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 4. 4. Elever i beteendeproblem i skolan har också rätt att lära : En kvalitativ studie om specialpedagogers och lärares uppfattningar av elever i beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studeraspecialpedagogers respektive lärares uppfattningar av vad beteendeproblem hos elever kan ha för underliggande orsaker och vilka faktorer de uppfattar som viktiga i arbetet med dessa elever. Vidare syftade denna studie till att bidra med ökad kunskap om vilka föreställningar specialpedagoger och lärare har om sina egna och varandras bidrag i arbetet kring dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Intensiv beteendeterapi, IBT för elever med autism och utvecklingsstörning. En arbetsmetod för elever och lärare i träningsskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Den här studien handlar om elever med autism och utvecklingsstörning och om en arbetsmetod som kallas för intensiv beteendeterapi/träning, IBT. Intensiv beteendeträning är inte bara en mängd övningar som möjliggör utveckling av ett flertal av barnets förmågor. LÄS MER