Sökning: "Susanne Tengvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Tengvall.

  1. 1. Psykoterapi och trauma: erfarna terapeuters berättelser om behandling där trauma visar sig vara en komponent - ur ett kbt- och pdt-perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Ulrika Magnusson; Susanne Tengvall; [2012]
    Nyckelord :trauma; kbt; behandling; psykoterapi; symptom; pdt; Social Sciences;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka erfarna terapeuters upplevelser av psykoterapi när svåra livsupplevelser bearbetas. Fyra kbt- och fyra pdt-terapeuter har valts ut för intervjuer. LÄS MER