Sökning: "Susanne Von Wowern"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Von Wowern.

  1. 1. Lönens motiverande effekter

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marie Persson; Anna Månsson; Susanne Von Wowern; [2005]
    Nyckelord :Motivation; Belöning; Lön; Medarbetare; Rättvisa; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom teoretiska och empiriska studier skapa en djupare förståelse för de instrument ett företag använder för att motivera sina medarbetare och hur medarbetarna i sin tur uppfattar dem. En kvalitativ metod har använts. Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer med medarbetare på Coloplast. LÄS MER