Sökning: "Susete Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susete Johansson.

  1. 1. Att skriva sig till läsning hos elever med svenska som andraspråk- En studie om lärarens perspektiv och erfarenheter.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Susete Johansson; [2017-11-13]
    Nyckelord :ASL- Att Skriva sig till Läsning; läs-och skrivinlärning; IKT - Information- och kommunikationsteknik; dator; svenska som andraspråk;

    Sammanfattning : Dagens läroplan synliggör datorns betydelse inom läs- och skrivinlärning och har därmed påverkat hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2016). Den har numera reviderats och det finns även krav för läs- och skrivfärdigheter i svenska och svenska som andraspråk i slutet av årskurs 1. LÄS MER