Sökning: "Sustainabilty"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Sustainabilty.

 1. 1. REINTEGRATION OR REVICTIMIZATION?: An Analysis of Reintegration Assistance Provided to Victims of Human Trafficking

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sarah Lowry; [2021-10-04]
  Nyckelord :Human Trafficking; Reintegration Assitance; Aftercare; Contexualisation; Community; Sustainabilty;

  Sammanfattning : Human trafficking is a crime that extends beyond borders and jurisdictions. International legal standards exist to prevent, suppress, and reintegrate victims into their communities. Once repatriated, survivors of human trafficking require various physical, psychological, and social recovery services, commonly conceptualized as aftercare services. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : - En kvalitativ studie om hur företag inom bilindustrin legitimerar negativ information i hållbarhetsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Barhado; Daniel Ibraheem; [2021]
  Nyckelord :Sustainability reporting; legitimacy; negative information; CSR; Hållbarhetsredovisning; legitimitet; negativ information; CSR;

  Sammanfattning : Background and problem: Sustainabilty reporting is about companies reporting their work on economic, social and environmental aspects. An industry that is under great pressure on a number of sustainability issues is the automotive industry. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning : - En studie om kvalitet i Svenska byggföretags hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Rodhe; [2018]
  Nyckelord :Sustainabilty report; sustainability; quality; relevance; credibility; Hållbarhetsrapport; hållbar utveckling; kvalitet; relevans; trovärdighet;

  Sammanfattning : Problem: Sustainability and sustainable development has gained more attention in recent years. As a result, companies are more committed to taking responsibility and demonstrating that it contributes to a sustainable society by publishing a sustainability report. LÄS MER

 4. 4. Corporate sustainability : En studie av sex företags ansvar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tobias Willebrand; [2018]
  Nyckelord :Corporate sustainability; CSR Corporate Social Responsabillity ; Greenwashing; Sustainabilty Green business; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och redovisa hur ett antal företag inom olika branscher i Sverige arbetar med frågor som rör social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet: vanligtvis kallat corporate sustainability och CSR. Begreppen sammanfattar företagens strävan att uppnå långsiktig hållbarhet i sin verksamhet, till exempel genom att hushålla med naturresurser. LÄS MER

 5. 5. Brott & Plats - brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Aparicio; [2013]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; social hållbarhet; brottsförebyggande; trygghetsskapande; brott; säkerhet; trygghet; GIS; GIS-analys; fysisk planering; geografisk analys; kernel density; markanvändning; befolkade stadsrum; stadsliv; ögon på gatan ; delaktighet; hotspots; mikroplats; POP; sustainable urban development; Avdelningen för Trygghet och Säkerhet; Malmö stad; Rosengård; Herrgården; Stadsdelsförvaltning Rosengård; social sustainability; crime prevention and reduced fear of crime; Crime Place - prevent crime and create security through urban planning; urban planning; crime; safety; security; spatial analysis; spatial planning; land use; populated urban space; city life; Gehl; Jane Jacobs; eyes on the street; criminology; kriminologi; Sampson; Kollektiv styrka; Collective efficacy; Social kapital; Polisen; barn perspektiv; barnperspektiv; jämlikhet; jämställdhet; indikatorer hållbar stadsutveckling; Malmökommissionen; Kommission för socialt hållbart Malmö; misshandel; rån; cykelstöld; inbrott; vandalism; bilstöld; Klotter; Broken window-teori; Strain; Teorin om sociala band; BRÅ; brottsförebyggande rådet; Integration; Boverket; bygga bort brott ; hållbarhetsanalys; sustainabilty analysis;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har sin utgångspunkt ihållbar stadsutveckling och inriktar sigsärskilt på social hållbarhet men även påekonomisk hållbarhet. Arbetet behandlarhuruvida den fysiska strukturen (gator,byggnader, parker, vägar) och markanvändningen(mötesplatser, funktionsblandning,aktivitetsytor) kan verka brottsförebyggandeoch trygghetsskapande och som kontextundersöks delområdet Herrgården iRosengård, Malmö. LÄS MER