Sökning: "Sustainable Cities"

Visar resultat 1 - 5 av 1332 uppsatser innehållade orden Sustainable Cities.

 1. 1. SOCIAL HERITAGE AS LEVERAGE: Recognising the Social Dimension of Heritage in Sustainable Urban Development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kajsa Lilja; [2024-01-26]
  Nyckelord :Sustainable cities; urban re development; social sustainability; social heritage; sense of place; public participation; power dynamics;

  Sammanfattning : In 2015, numerous countries committed to supporting the United Nations' Agenda 2030, which aims to address global challenges such as urban growth and climate change through the Sustainable Cities and Communities goal (SDG11). During this time, experts in heritage and urban development began emphasizing the significant role that cultural heritage plays in sustainable urban development. LÄS MER

 2. 2. Blågröna lösningar i en grå stadsdel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hiller; Niklas Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; regnbäddar; biofilter; svackdiken; permeabel markbeläggning; öppet förstärkningslager; växtval; Gåsebäck; Helsingborg;

  Sammanfattning : Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad händer när vattnet istället för resurs blir en belastning? Stora andelar hårdgjorda ytor i kombination med skyfall kan skapa problem i städer. I miljöer med mycket asfalt eller betong, förändras vattnets naturliga kretslopp. LÄS MER

 3. 3. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingela Carlgren; [2024]
  Nyckelord :gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Sammanfattning : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. LÄS MER

 4. 4. Digital Dashboard for Enhanced Waste Management in the Stockholm Municipality : Bridging Data Insights and Sustainable Practices

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Youssef Ramy Farouk Fam; [2024]
  Nyckelord :Waste management; Dashboard; Design; Digitalisation; Data visualization; Waste sorting behavior; Avfallshantering; Dashboard; Design; Digitalisering; Datavisualisering; Källsorteringsbeteende;

  Sammanfattning : The surging global trend in waste generation, currently surpassing 2 billion tons annually in cities,stands as a pressing concern amid escalating climate change threats. This master's thesis aims todesign a digital dashboard tailored to the needs of the Stockholm Municipality's waste managementsystem and its different stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Analys och gestaltning av återbrukade restmaterial : Inventering av materialflöden som kan bidra till ett cirkulärt byggande i region Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Maja Fredriksson; Linnea Axelsson; [2024]
  Nyckelord :Circular economy; circular construction; reuse; material flows; residual materials; inventory; multi-criteria decision analysis; design; surface layer materials; construction sector; manufacturing industry; Cirkulär ekonomi; cirkulärt byggande; återbruk; materialflöden; restmaterial; inventering; multikriterieanalys; gestaltning; ytskiktsmaterial; byggsektorn; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : För att världen ska bli mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar till år 2030 skapade FN de globala målen. En omställning till cirkulär ekonomi är nödvändig för att nå de globala målen. Cirkulär ekonomi innebär att resurser används i effektiva cirkulära flöden och ersätter jungfruligt material. LÄS MER