Sökning: "Sustainable balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Sustainable balanced scorecard.

 1. 1. A Balanced Scorecard Approach for Measuring a R&D Organization - A case study in collaboration with the R&D intensive company Swegon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Berggren; Max Sundgren; [2020-07-22]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Measure R D; Obstacles in measuring R D; Performance Measurement; Key Performance Indicators; R D Performance;

  Sammanfattning : In today’s rapidly and ever-changing competitive landscape, companies are racing to develop and commercialize innovative products and services. Successful organizations have realized that Research & Development (R&D) can be leveraged to achieve sustainable competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning för hållbarhet -En fallstudie av ett företag inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mawara Maqsood; Vlora Turjaka; [2019-02-19]
  Nyckelord :Management control; Management control systems; Sustainability; Balanced scorecard; Sustainable balanced scorecard; Integration.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsproblem har på senare tid blivit mer uppmärksammat vilket har lett till att företag fått ökade krav på sig och fått ta ett större ansvar för hållbarhet. Särskilt tillverkningsindustrin har fått en ökad press på grund av industrins stora påverkan på miljön. LÄS MER

 3. 3. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 4. 4. Improving sustainability performance with management information models

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Max Dronkert; Terry Damink; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; greenwashing; management information models; context sustainability; knowledge;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this paper is to discover how management information models provide organizations that have the will to perform sustainable, with a tool that gives them knowledge and practical guidance to reach sustainability and avoid the practice of greenwashing as a result. Therefore, the research question is: How can management information models serve as a tool to improve the sustainability performance and reduce the practice of greenwashing of an organization? Methods The authors approached this research from a balanced and pragmatic view. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsstyrkort : Upplevda möjligheter och begränsningar i kommunal ledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Degerkvist; Cecilia Fogelberg Persson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Balanced Scorecard; SBSC; Public sector; Municipalities; Sustainable measures; Cause and effect relationship; Hållbarhetsstyrkort; Offentlig sektor; Kommuner; Hållbarhetsmått; Orsak- och verkansamband;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: Hållbarhet tar allt större plats i samhällsdebatten idag, vilket har lett till högre krav på kommunal hållbarhetsstyrning. Tidigare forskning lyfter fram balanserat styrkort som ett styrmedel för hållbarhetsstyrning. LÄS MER