Sökning: "Suveränitet makt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Suveränitet makt.

 1. 1. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran at 40. A discourse analyis.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Siavosh Bigonah; [2019]
  Nyckelord :Islamic Republic of Iran; discourse analysis; foreign policy; dialogue; security networking; peace; resistance;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från det outredda faktum att den Islamiska republiken Iran (IRI) har kunnat driva fram sin agenda för självständighet och suveränitet från imperialistiskt och kolonialt ärvda dominansstrukturer. Denna agenda som är baserad på en militant diskurs om motstånd och fred har möjliggjort för IRI att exponentiellt vinna regionalt och internationellt inflytande trots sin brist på militär och ekonomisk hård makt. LÄS MER

 2. 2. Kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock 1968-1974 : Om lokala motsättningar i samband med kommunblocksreformensgenomförande.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Kommunsammanläggning; Kommunreformen; Kommunblock; Storkommunreformen; Årjäng; Värmland; Karlstad;

  Sammanfattning : Regeringen och Kungliga Maj:t drev en linje om att Sverige behövde reformera kommunernaså att de kunde bli ekonomiskt och socialt starkare, resultatet blev en riksomfattande reformsom avgjordes i flera steg. I min studie så har jag tittat på min hembygd och hur den senastekommunsammanläggningens motsättningar gav sig till känna i de kvarlevor som finns ikommunarkivet. LÄS MER

 3. 3. The Empire Strikes Back : imperiell makt och disciplinering på plattformen YouTube

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Hejde Svedman; Hanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Adpocalypse; YouTube; imperiell makt; globalisering; suveränitet; panopticism; gatekeeping; algoritmer; självdisciplinering; demokrati; homogenisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Google-ägda YouTube är idag en av världen största sociala plattformar där användare möts genom att skapa och konsumera innehåll. I mars 2017 utbröt en annonsbojkott på YouTube som utlöstes på grund av att annonsering från multinationella företag förekom i samband med videor som var centrerade kring terrorism och extremism. LÄS MER

 4. 4. Samhällskontrakt och medborgargardens nödvärnsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån rättsdogmatisk metod har uppsatsen formulerat vilka de rättsliga definitionerna av nödvärnsrätten och envarsgripande är, problematiserat vilka problem som kan uppstå och var gränserna går. Jag har vidare tittat på samhällsstrukturers uppkomst, härledningar och definitioner. LÄS MER

 5. 5. Svensk kriminalvård utifrån Foucaults regerandekomplex : En diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lales Seyda; [2018]
  Nyckelord :Kriminalvård; Foucalut; Makt;

  Sammanfattning : På initiativ av svensk regering publicerades 2009 rapporten ”Kriminalvården – Ledning och Styrning”. Denna rapport avsåg utvärdera svensk kriminalvård och ger en unik inblick i hur fängelse och interner regeras. Utifrån en Foucault-baserad diskursanalys granskas därför ett antal innebörder i denna rapport. LÄS MER