Sökning: "Suzan Best"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzan Best.

  1. 1. Tala med mig : Vård av patienter med självskadebeteende

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Suzan Douglah; [2012]
    Nyckelord :patient; suffering; self-injury; experience; care; Patient; lidande; självskadebeteende; upplevelse; vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter med självskadebeteende är en utmaning fِör sjukvårdspersonalen. Ur patienternas perspektiv i samband med vårdandet inom hälso och sjukvården den framkom att patienterna upplevde lidande. LÄS MER