Sökning: "Suzana Gocic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Suzana Gocic.

  1. 1. Övergångar från förskola till förskoleklass. - En undersökning om barns berättelser gällande övergång till förskoleklass

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Alice Fredlund; Suzana Gocic; [2018]
    Nyckelord :Barnperspektiv; Barns berättelser; Barns perspektiv; Förskola; Förskoleklass; Sociokulturella perspektivet; Övergång;

    Sammanfattning : Övergången från förskolan till förskoleklass kan se olika ut i och mellan olika verksamheter. Vårt forskningsproblem har sin grund i de berättelser vi har fått från förskolepersonal, som uttryckt att det finns svårigheter mellan förskolans och förskoleklassens samverkan kring övergångar. LÄS MER